Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na działce nr 3/27 obr. 103 w Nowym Sączu) będących własnością Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., powstających w myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 37 w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dn. 10.07.2020 r.

KR.ZUZ.3.4210.339.2020.BD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.05.2020 r., (data wpływu: 20.05.2019 r.), uzupełniony w dniu 30.06.2020 r., spółki SUEZ Południe sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana J[ANONIMIZACJA], zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych (na działce nr 3/27 obr. 103 w Nowym Sączu) będących własnością Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., powstających w myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 37 w Nowym Sączu.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 730 – 1430 lub poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Bogumił Donabidowicz, tel.18 441 37 89, wew. 35, e-mail: bogumil.donabidowicz@wody.gov.pl

Otrzymują:

  1. Pan J[ANONIMIZACJA],
  2. Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz;
  3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/UM Nowego Sącza/BIP;
  4. ZUZ a/a

Autor: Z up. DYREKTORA Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (-) Bogumił Donabidowicz Główny Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych
Dodano: 2020-07-11 10:32:51