Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:”Przebudowa odcinka przyłącza sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 8)10, 8)86, 8)87 w obrębie 15 przy ulicy Kochanowskiego w Nowym Sączu”

WAU.RU.6733.33.2020.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Na wniosek Fortuna System Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego  4, 33-300 Nowy Sącz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:”Przebudowa odcinka przyłącza sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 8)10, 8)86, 8)87 w obrębie 15 przy ulicy Kochanowskiego w Nowym Sączu”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz (pokój nr 211, II piętro), w godzinach od 7:30 do 15:30 we wtorki, czwartki i piątki oraz w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Zdzisław Zguda
Dodano: 2020-07-11 10:28:59