BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką (...) w obr. 41 dz. Nr 21/6,22/2,19/2,12/13,22/1,12/12,12/6,13/6,11/2 (11/6 i 11/7),11/5 (11/8 i 11/9),19/1 /kat. obiektu XXV/”

Znak: WGN.RGN.6833.3.23.2019.SR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.), 

Prezydent Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że z uwagi na dodatkowe postępowanie wyjaśniające nie jest możliwe wydanie, w terminie wyznaczonym obwieszczeniem z dnia 27 grudnia 2019 r., decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 19/1 o pow. 0,0962 ha obj. LWH 13 - gm. kat. Gołąbkowice położoną w obrębie 41 miasta Nowego Sącza, przejętą z mocy prawa na rzecz Miasta Nowy Sącz na podstawie ostatecznej decyzji nr 2/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką w km 0+000 do km 0+224,76, wraz z przebudową sieci kanalizacji opadowej z przykanalikami, przełożeniem odcinka sieci wodociągowej z przepięciem przyłączy, wycinką drzew rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznej w obr. 41 dz. Nr 21/6,22/2,19/2,12/13,22/1,12/12,12/6,13/6,11/2 (11/6 i 11/7),11/5 (11/8 i 11/9),19/1 /kat. obiektu XXV/”, z dnia 20 grudnia 2018 r. znak: WAU.RAB.6740.1.2.2018.JP.
Działając na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowania we wskazanym wyżej terminie zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy.

Dodatkowo informuję, że na podstawie art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Autor: z up. Prezydenta Miasta dyrektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości Krzysztof Kurzeja
Dodano: 2020-04-28 11:35:11