BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca przyłączenie siedziby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej przy Alejach Piłsudskiego na działkach nr: 9/1, 9/2, 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu”

WAU.RU.6733.63.2019.ŁM

OBWIESZCZENIE

Napodstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodekspostępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 zpóźn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1945 z późn.zm.) Wydział Architektury
i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na wniosek Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., z siedzibą ul. Wincentego Pola22, 33-300 Nowy Sącz, działających przez pełnomocnika Panią KingęZmarzły-Jarek, prowadzącą działalność gospodarczą pn.: PracowniaProjektowa mgr inż. Kinga Zmarzły-Jarek, ul. Teligi 19, 33-300 NowySącz, z dnia 18 grudnia 2019 roku, dostarczony dnia 19 grudnia 2019roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydaniadecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca przyłączeniesiedziby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej przy AlejachPiłsudskiego na działkach nr: 9/1, 9/2, 19/7 w obrębie 66 w NowymSączu”.

Zainteresowanymstronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszaniawniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i UrbanistykiUrzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6),pokój nr 104  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie zwyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodniez art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie –doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznegoogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Autor: Łukasz Maniak
Dodano: 2020-01-09 15:02:47