Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji przy ul. Waryńskiego w Nowym Sączu (w obrębie 86)

WAU.RAB.6740.366.2019.JJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Pana Z. , 33-300 Nowy Sącz, w dniu 08.11.2019 roku została wydana decyzja Nr 499/2019 odmawiająca zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę i nadbudowę  oraz zmianę sposobu użytkowania kotłowni na budynek usługowo-mieszkalny na działkach nr 40/29, 40/33 w obrębie 86 przy ul. Waryńskiego w Nowym Sączu. /kategoria obiektu XIII/.
Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 100, I piętro), w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego  za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji UM Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz na Biuletynie Informacji Publicznej

Autor: Jadwiga Jasińska
Dodano: 2019-11-12 14:34:41