Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 2/4 i 2/1 w obrębie 85, przy ulicy Podmłynie w Nowym Sączu"

WAU.RU.6730.151.2018.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 1257 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

została wydana decyzja nr 154/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. znak: WAU.RU.6730.151.2018.ZZ ustalająca warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ”Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 2/4 i 2/1 w obrębie 85, przy ulicy Podmłynie w Nowym Sączu”. 

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji  w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 102 (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
     

Autor: Zdzisław Zguda
Dodano: 2019-11-05 15:09:38