Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie dotyczące inwestycji pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa na części działek (...) w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej"

WAU.RU.6733.41.2019.KT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1945) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

w dniu 14 października 2019 roku, została wydana decyzja Nr 47/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa na części działek nr: 212/9, 360, 381, 382, 383/2, 384, 387, 388, 389, 390, 391/4, 391/5, 392/2, 393, 394, 395/1, 396, 397/1, 397/3, 397/4, 397/5, 397/6, 397/8, 397/9, 397/10, 398, w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 104, I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Kinga Tarnawska
Dodano: 2019-10-15 13:06:54

Zobacz też najnowsze aktualności

lub