Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj.: czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obr. 9, w m. Nowy Sącz

KR.ZUZ.3.421.684.2019.PR                  

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.09.2019 r, Pani Katarzyny Piórkowskiej, ul. Lwowska 210D, 33-300 Nowy Sącz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj.: czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ewid. nr. 29/5 i 29/35, obr. 9, w m. Nowy Sącz.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz pokój nr 2  w godz. 730 – 1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Piotr Rodak, tel.18 441 37 89 wew. 36, e-mail: piotr.rodak@wody.gov.pl
Otrzymują:
1.    Pani Katarzyna Piórkowska
ul. Lwowska 210D, 33-300 Nowy Sącz
2.    Właściciele nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji wg. odrębnego wykazu
3.    Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urzędu Miasta Nowy Sącz/BIP
4.    ZUZ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl
 

Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl
Dodano: 2019-10-11 15:34:04