BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód cieku (...) – istniejącym wylotem (na działce obr. 120 w Nowym Sączu), pochodzących z obiektów salonu samochodowego marki Volkswagen, zlokalizowanego przy ul. Tarnowskiej 15

KR.ZUZ.3.421.695.2019.BD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.10.2019 r., spółki Auto Specjal Sp. z o.o., z siedzibą: Modlniczka, ul. Prof. Adama Rożańskiego 28-30, 32-085 Modlnica – Oddziału w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 159, 33-300 Nowy Sącz, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Wąsowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód cieku „Bez nazwy” w km 0+560 (lewobrzeżnego dopływu potoku Wielopolanka w km0+390) – istniejącym wylotem (na działce nr 18 obr. 120 w Nowym Sączu), pochodzących z obiektów salonu samochodowego marki Volkswagen, zlokalizowanego na działce nr 17/24 obr. 120, przy ul. Tarnowskiej 159 w Nowym Sączu.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w  Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 7:30 – 14:30, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Bogumił Donabidowicz, tel.18 441 37 89, wew.35, e-mail: bogumil.donabidowicz@wody.gov.pl

Otrzymują:

  • Pan Marcin Wąsowski, Auto Specjal Sp. z o.o., Oddział w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 159, 33-300 Nowy Sącz
  • PGW WP RZGW Kraków, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
  • Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14
  • Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urząd Miasta Nowego Sącza/BIP
  • ZUZ a/a

 

Autor: Bogumił Danabidowicz
Dodano: 2019-10-10 14:08:00