Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji: budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz przebudowę odcinka linii kablowej enn zasilającej maszt oświetleniowy na działkach (...) w obr. 17 przy ul. Hallera w Nowym Sączu

WAU.RAB.6740.326.2019.JM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

że w dniu 01.10.2019 Pan Przemysław Stanek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Geostan” Przemysław Stanek, ul. Polna 5, 33-300 Nowy Sącz, wniósł odwołanie od decyzji nr 420/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25.09.2019 r., odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz przebudowę odcinka linii kablowej enn zasilającej maszt oświetleniowy na działkach nr 35/25 oraz 35/26 w obr. 17 przy ul. Hallera w Nowym Sączu /kat. obiektu XIII/XVII/.

Strony mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem oraz wypowiedzieć się co do jego treści.
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do rozpoznania do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji UM Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz
     

Autor: Karolina Solecka
Dodano: 2019-10-04 09:27:49