Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego dla budowy przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działka nr 62/7 w obrębie 16, oraz działkach (...) w obrębie 6, w rejonie ul. Zdrojowej w Nowym Sączu

WAU.RU.6733.7.2019.JO/ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1945) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu wniosku Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, działających przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Nowaka, Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych „ISAN” Zbigniew Nowak, ul. Głowackiego 34A, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 7 lutego 2019 r. w części dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działka nr 62/7 w obrębie 16, oraz działkach nr: 37/4, 38/2, 38/3, 38/4, 38/6, 38/7 i 38/8 w obrębie 6, w rejonie ul. Zdrojowej w Nowym Sączu, została wydana decyzja z dnia 10 września 2019 r. o umorzeniu postępowania. 

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

Autor: Łukasz Maniak
Dodano: 2019-09-10 15:09:37