Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na części działek nr: 12/10, 12/12, 12/6, 12/4, 31/1, 1/1 w obrębie 103, w Nowym Sączu przy ulicy Jana Pawła II”

WAU.RU.6733.29.2019.KT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1945) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków, działający przez pełnomocnika Pana Stanisława Wójs, w dniu 06.09.2019 roku, została wydana decyzja o umorzeniu postepowania dla inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na części działek nr: 12/10, 12/12, 12/6, 12/4, 31/1, 1/1 w obrębie 103, w Nowym Sączu przy ulicy Jana Pawła II”.
W dniu 9 sierpnia 2019 roku, pełnomocnik wycofał przedmiotowy wniosek.

Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie podlega publikacji:
—    na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
—    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
—    na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Autor: Jolanta Polańska Dyrektor WAU
Dodano: 2019-09-06 13:10:01