Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa (...) w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”

WAU.RU.6733.41.2019.KT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na  wniosek Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., z siedzibą ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, działających przez pełnomocnika Pana Marcina Golonkę, z dnia 29 sierpnia 2019 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa na części działek nr: 212/9, 360, 381, 382, 383/2, 384, 387, 388, 389, 390, 391/4, 391/5, 392/2, 393, 394, 395/1, 396, 397/1, 397/3, 397/4, 397/5, 397/6, 397/8, 397/9, 397/10, 398, w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 102  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, Rynek 5,
33-300 Nowy Sącz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Autor: Jolanta Polańska Dyrektor WAU
Dodano: 2019-09-06 10:30:02