Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Niepubliczny dom pomocy społecznej z częścią rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach (...), i części działki nr 563/8 w obrębie 116 przy ul. Siedleckiego w Nowym Sączu”

WAU.RU.6730.156.2018.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:„Niepubliczny dom pomocy społecznej z częścią rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 607/3, 607/4, 607/11, 563/37, i części działki nr 563/8 w obrębie 116 przy ul. Siedleckiego w Nowym Sączu” informuje, że została wydana decyzja o umorzeniu przedmiotowego postępowania.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 204a (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Konrad Golonka
Dodano: 2019-08-12 14:06:46