Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz -66”

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz -66”

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XVI/174/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 66” dla obszaru położonego w granicach osiedli Helena i Zabełcze, ograniczonego od strony północnej i południowej - granicą administracyjną miasta, od strony wschodniej - granicą działki kolejowej, natomiast od strony zachodniej w znacznym stopniu terenami niezainwestowanymi - zgodnie z załącznikiem graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza - Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, w terminie od dnia 05.08.2019 r. do 27.08.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informuję, że:

  1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.
  3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  7. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1, z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  8. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  9. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych e-mail: iod@nowysacz.pl

Załącznik - mapa

Autor: Patrycja Główczyk
Dodano: 2019-08-05 13:04:45