Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej na działce nr 261/6 w obrębie 110 wraz z gazociągiem wysokiego ciśnienia na działkach (...) w obrębie 110, a także gazociągu średniego ciśnienia na działkach (...) w obrębie 110 w Nowym Sączu przy al. Piłsudskiego.

WAU.RU.6733.24.2019.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1945) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

została wydana decyzja Nr 26/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. znak: WAU.RU.6733.24.2019.ŁM ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej na działce nr 261/6 w obrębie 110 wraz z gazociągiem wysokiego ciśnienia na działkach nr 261/6 i 262/3 w obrębie 110 oraz części działek nr 261/8, 260/1, 260/6, 255, 260/4 w obrębie 110, a także gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 261/6 w obrębie 110 i części działek nr 261/8, 260/1 i 260/6 w obrębie 110 w Nowym Sączu przy al. Piłsudskiego.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
     

 

Autor: Łukasz Maniak
Dodano: 2019-07-12 12:13:56