BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.:„Niepubliczny dom pomocy społecznej z częścią rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 607/3, 607/4, 607/11, 563/37, i części działki nr 563/8 w obrębie 116 przy ul. Siedleckiego w Nowym Sączu”

WAU.RU.6730.156.2018.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

w toku postępowania prowadzonego na wniosek  Pana Arkadiusza Aleksandra z dnia 02.10.2018 i uzupełniony dnia 23.10.2018 działającego przez pełnomocnika Pana Mariusza Ramsa w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:„Niepubliczny dom pomocy społecznej z częścią rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 607/3, 607/4, 607/11, 563/37, i części działki nr 563/8 w obrębie 116  przy ul. Siedleckiego w Nowym Sączu” informuje, że można zapoznać się z analizą urbanistyczno-architektoniczną, a także z całokształtem zgromadzonego materiału dowodowego.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 204b I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
     

Autor: Konrad Golonka
Dodano: 2019-07-10 15:28:01