Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice”

Znak:WSR.6220.13.2019.MH

Nowy Sącz, dnia 01.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek, z dnia 19.06.2019 r. spółki TAURON Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez Aleksandra Łaszkiewicza,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice” planowanego na dz.  nr ew. 18/115, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 25/1, 26, 73, 111, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, obręb 111  w Nowym Sączu.

Jednocześnie informuję, że w dniu 01.07.2019 r. tut. Organ wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2, art. 78 ust. 1 cyt. Wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonymi materiałami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Szwedzkiej 5, pokój 4-5 w godzinach 7.30.-15.30. od poniedziałku do piątku.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Na podstawie art. 41 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 k.p.a.).

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska Przygotował: Mariusz Hajduk
Dodano: 2019-07-03 13:42:23

Zobacz też najnowsze aktualności

lub