Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego nr 55A wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym”, planowanego do realizacji na dz. (...) obr. 63 w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 7.06.2019 r.

Znak: WSR.6220.2.2019.MWK    

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), informuję, że:

 na wniosek z dnia 25.03.2019 r. GALERIA SĄDECKA Sp. z o. o. w Nowym Sączu, wydana została w dniu 7.05.2019 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego nr 55A wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym”, planowanego do realizacji na dz.  nr ew. 12, 4/19 obr. 95; 4/9, 4/11, 4/12, 4/14, 4/17, 4/18 obr. 94; 130, 131, 132, 133, 134 obr. 63 w Nowym Sączu,

dane o przedmiotowej decyzji z dnia 7.06.2019 r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.sios.pl.

z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza- Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta mgr Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska
Dodano: 2019-06-12 14:43:15