Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na lokal usługowy do 30% powierzchni budynku, na działce nr 13/2 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Naściszowskiej”

WAU.RU.6730.124.2018.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1945z późn. zm.), w sprawie wniosku Pana Stanisława Kotlarza, z dnia 29.05.2019 r., o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na lokal usługowy do 30% powierzchni budynku, na działce nr 13/2 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Naściszowskiej”, Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

można zapoznać się z analizą architektoniczno-urbanistyczną, projektem decyzji ustalającej warunki zabudowy, a także z całokształtem zgromadzonego materiału dowodowego.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
     

Autor: Justyna Olesiak
Dodano: 2019-05-29 13:12:46