Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 42/3 w obrębie 99 w Nowym Sączu przy ulicy Granicznej

WAU.RU.6730.165.2018.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

w toku postępowania prowadzonego na wniosek Pani Natalii O.,  z dnia 8 października 2018 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 42/3 w obrębie 99 w Nowym Sączu przy ulicy Granicznej przed wydaniem przez tut. Urząd decyzji kończącej niniejsze postępowanie można zapoznać się z analizą urbanistyczno-architektoniczną, a także z całokształtem zgromadzonego materiału dowodowego.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 204b I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury,  Budownictwa  i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Autor: Monika Janur
Dodano: 2019-04-19 12:12:44