BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

Informacja w sprawie wnoszenia uwag i wniosków dotyczących aktów planistycznych i ich projektów

W związku ze zmianą przepisów w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)informujemy, że wnioski lub uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza, projektu tego planu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza, projektu tego studium mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza na stronie: www.bip.malopolska.pl/nowysacz, w tym w sposób określony w Ogłoszeniu i Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Adres e-mail dedykowany składaniu wniosków i uwag: wau.sekretariat@nowysacz.pl
Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Uwagi mogą być również składane podczas dyskusji publicznej na formularzach przygotowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza.

 

 

Autor: -
Dodano: 2019-04-16 12:47:11