Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr 121, 122/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 w obrębie 16 w Nowym Sączu, przy ulicy PCK”

WAU.RU.6733.12.2019.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1945 z późn. zm.) Wydział Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Na wniosek Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, działających przez pełnomocnika Panią Jolantę Grucę, z dnia 21.03.2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr 121, 122/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 w obrębie 16 w Nowym Sączu, przy ulicy PCK”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

 Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Kinga Tarnawska
Dodano: 2019-04-11 15:23:42