Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa małego mostu na potoku Naściszówka w Nowym Sączu”

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), informuję, że:

  • na wniosek z dnia 23.10.2018 r., Henryka Popieli, reprezentowanego przez Krzysztofa Wróbla, wydana została w dniu 07.02.2019 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa małego mostu na potoku Naściszówka w Nowym Sączu” planowanego na dz.  nr ew. 17/1 i 44/4 w obr. 5 w Nowym Sączu,
  • dane o przedmiotowej decyzji z dnia 07.02.2019 r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.sios.pl.
  • z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza- Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przygotował: Mariusz Hajduk

Dodano: 2019-02-11 13:37:11