Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych budynków mieszkalnych w Nowym Sączu na osiedlu Helena - etap II i III, przy ulicy Dunikowskiego Rzeźbiarskiej, Krakowskiej, Banacha, Całkowej i Lachów Sądeckich na działkach (...) w obrębie 118”.

Znak: WAU.RU.6733.99.2018.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1945) Wydział Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana    Tomasza Jaracza, Weld-Gaz Sp. z o.o., Skołyszyn 468, 38-242 Skołyszyn, z dnia 5 grudnia 2018 roku, uzupełniony w dniu 21 grudnia 2018 roku, została wydana decyzja Nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych budynków mieszkalnych w Nowym Sączu na osiedlu Helena - etap II i III, przy ulicy Dunikowskiego Rzeźbiarskiej, Krakowskiej, Banacha, Całkowej i Lachów Sądeckich na działkach 492/1, 491/1, 491/6, 491/5, 492/2, 486/2, 486/3 w obrębie 118”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: z up. Prezydenta Miasta - Jolanta Polańska Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji
Przygotowała Maria Lechowicz

Dodano: 2019-02-08 15:18:49