Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta - dotyczące inwestycji: budowa garaży na działkach nr 9/6 w obr. 68 i nr 16/22 w obr. 67, przy ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 07.02.2019 r.

WAU.RU.6730.135.2017.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131 w związku z art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) Wydział Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

w dniu 31.01.2019 r. wpłynęło odwołanie Pana                , działającego przez radcę prawnego Andrzeja Kadzika, Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Kadzik & Współpracownicy, od decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 189/18 z dnia 31.12.2018 r., znak: WAU.RU.6730.135.2017.EW, ustalającej warunki zabudowy dla budowy garaży na działkach nr 9/6 w obr. 68 i nr 16/22 w obr. 67, przy ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Nowym Sączu.

Strony mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem oraz wypowiedzieć się co do jego treści w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej / e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie https://bip.malopolska.pl/nowysacz lub pod bezpośrednim linkiem  https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html. Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. b, c, e.

Autor: Ewa Wójcik-Wojtych
Dodano: 2019-02-08 13:00:56