Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 486/1 i 486/2 w obrębie 118 w Nowy Sączu przy ulicy Całkowej"

WAU.RU.6733.103.2018.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

W tut. Wydziale w dniu 28 grudnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Pana Henryka Jędrzejka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa „JĘDREK”, Laskowa 570, 34-602 Laskowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 486/1 i 486/2 w obrębie 118 w Nowy Sączu przy ulicy Całkowej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106), w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

OTRZYMUJĄ:

  • Tablica ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • Strona internetowa Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • a/a

Autor: Maria Lechowicz
Dodano: 2019-01-11 15:12:20