Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa garaży na działkach: nr 9/6 w obrębie 68 i nr 16/22 w obrębie 67 w Nowym Sączu przy ulicy Rokitniańczyków

Nowy Sącz, 31.12.2018 r.

WAU.RU.6730.135.2017.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 27 czerwca 2017 roku, po ponownym rozpatrzeniu wniosku zgodnie z rozstrzygnięciem i wytycznymi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym  Sączu, zawartymi w decyzji z dnia 23.02.2018 roku, znak: SKO-ZP-415-13/18, uchylającej decyzję Nr 204/17 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 04.12.2017r., znak: WAU.RU.6730.135.2017.EW, w dniu 31 grudnia 2018 roku została wydana decyzja Nr 189/18 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa garaży na działkach: nr 9/6 w obrębie 68 i nr 16/22 w obrębie 67 w Nowym Sączu przy ulicy Rokitniańczyków.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro), w godzinach od 8:30 do 14:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.       

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300  Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

Autor: Ewa Wójcik
Dodano: 2019-01-02 15:00:45