Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa pawilonu handlowego DOM i OGRÓD wraz z wewnętrznymi instalacji i zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami naziemnymi, układem drogowym, układem zieleni, zewnętrznymi instalacjami, przyłączami i inną niezbędną infrastrukturą techniczną”

Nowy Sącz, dnia 08.10.2018 r.

Znak: WOŚ.6220.39.2018.MH 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

informuję, że:

na wniosek z dnia 07.08.2018 r., spółki „CASTIM” Sp. z o.o.,  reprezentowanej przez Pana Adama Monica, wydana została w dniu 08.10.2018 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa pawilonu handlowego DOM i OGRÓD wraz z wewnętrznymi instalacji i zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami naziemnymi, układem drogowym, układem zieleni, zewnętrznymi instalacjami, przyłączami i inną niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego na dz.  nr ew. 112, 90, 91/1 obręb 108 oraz dz. nr ew. 39/5 obręb 112 oraz na dz. nr ew. 779/2, 779/6, 779/7, 779/8 w obr. 109 w Nowym Sączu,

  • dane o przedmiotowej decyzji z dnia 08.10.2018 r. r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.sios.pl.
  • z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza- Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2, pok. 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Marta Wieciech-Kumięga Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Przygotował: Mariusz Hajduk

Dodano: 2018-10-09 14:18:06