Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego. Inwestycja pn. „Budowa pawilonu handlowego DOM i OGRÓD wraz z wewnętrznymi instalacji i zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami naziemnymi, układem drogowym, układem zieleni, zewnętrznymi instalacjami, przyłączami i inną niezbędną infrastrukturą techniczną”

Nowy Sącz, dnia 12.09.2018 r.

Znak: WOŚ.6220.39.2018.MH

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) 

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa pawilonu handlowego DOM i OGRÓD wraz z wewnętrznymi instalacji i zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami naziemnymi, układem drogowym, układem zieleni, zewnętrznymi instalacjami, przyłączami i inną niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego na dz.  nr ew. 112, 90, 91/1 obręb 108 oraz dz. nr ew. 39/5 obręb 112 oraz na dz. nr ew. 779/2, 779/6, 779/7, 779/8 w obr. 109 w Nowym Sączu, o zebraniu następujących dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu:

  • opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 22.08.2018 r., znak: PSE-NNZ-420-252/18, stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 24.08.2018 r., znak: ST-II.4240.47.2018.ED, stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
  • opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 10.08.2018 r., znak: KR.ZZŚ.3.435.68.2018.KM, stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Jednocześnie informuję o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. 

Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Szwedzkiej 2, pokój nr 205, w godzinach 7.30.-15.30. od poniedziałku do piątku w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Marta Wieciech-Kumięga Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Przygotował: Mariusz Hajduk

Dodano: 2018-09-14 13:36:53