Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie dotyczące inwstycji pn.: „Budowa pawilonu handlowego DOM i OGRÓD wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami naziemnymi, układem drogowym, układem zieleni, zewnętrznymi instalacjami, przyłączami i inną niezbędną infrastrukturą techniczną”

Nowy Sącz, dnia 12.09.2018 r.

Znak: WOŚ.6220.39.2018.MH

OGŁOSZENIE

W nawiązaniu do postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek spółki „CASTIM” Sp. z o.o.,  reprezentowaną przez Pana Adama Monica  z dnia 07.08.2018 r., w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa pawilonu handlowego DOM i OGRÓD wraz z wewnętrznymi instalacji i zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami naziemnymi, układem drogowym, układem zieleni, zewnętrznymi instalacjami, przyłączami i inną niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego na dz.  nr ew. 112, 90, 91/1 obręb 108 oraz dz. nr ew. 39/5 obręb 112 oraz na dz. nr ew. 779/2, 779/6, 779/7, 779/8 w obr. 109 w Nowym Sączu, na podstawie art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) i n f o r m u j ę strony postępowania administracyjnego, że: 

  • postanowieniem z dnia 12.09.2018 r. Prezydent Miasta Nowego Sącza stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa pawilonu handlowego DOM i OGRÓD wraz z wewnętrznymi instalacji i zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami naziemnymi, układem drogowym, układem zieleni, zewnętrznymi instalacjami, przyłączami i inną niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego na dz.  nr ew. 112, 90, 91/1 obręb 108 oraz dz. nr ew. 39/5 obręb 112 oraz na dz. nr ew. 779/2, 779/6, 779/7, 779/8 w obr. 109 w Nowym Sączu,
  • dane o przedmiotowym postanowieniu z dnia 12.09.2018 r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.sios.pl.

Zgodnie art. 73 § 1 k.p.a. z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza-, ul. Szwedzka 2, pok. 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Marta Wieciech-Kumięga Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Przygotował: Mariusz Hajduk

Dodano: 2018-09-14 13:29:10