Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na części działek nr 1/13, 1/14, 1/5, 1/7, 1/17 w obrębie 13 w Nowym Sączu oraz działce nr 48/39 w obrębie 12 w Nowym Sączu przy ulicy Dojazdowej”

WAU.RU.6733.36.2018.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Na wniosek TAURON S.A., Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Stanisława Wójs, Aleja Wolności 6, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 23.05.2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na części działek nr 1/13, 1/14, 1/5, 1/7, 1/17 w obrębie 13 w Nowym Sączu oraz działce nr 48/39 w obrębie 12 w Nowym Sączu przy ulicy Dojazdowej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

 Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Justyna Olesiak

Dodano: 2018-06-13 14:56:55