Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Obwieszczenie dot. postanowienia o nałożenia na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w sprawie pozwolenia na budowę dot. rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki w Nowym Sączu

2020-07-08

Obwieszczenie dot. postanowienia o nałożenia na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w sprawie pozwolenia na budowę dot. rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki w Nowym Sączu


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa osiedlowej sieci cieplnej odcinek D Etap 1 na działce nr 2/2 w obrębie 68, przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu”

2020-07-08

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa osiedlowej sieci cieplnej odcinek D Etap 1 na działce nr 2/2 w obrębie 68, przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na części działek 64, 127 w obrębie 62 w ulicy 29 Listopada w Nowy Sącz”

2020-07-08

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na części działek 64, 127 w obrębie 62 w ulicy 29 Listopada w Nowy Sącz”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 352/1, 350/2, 350/3, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Majdan”

2020-07-07

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 352/1, 350/2, 350/3, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Majdan”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działek nr: 686/1, 687/1, 688 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Zakładników.”

2020-07-07

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działek nr: 686/1, 687/1, 688 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Zakładników.”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej transmisji danych polegająca (...) na części działki nr 7/6 w obrębie 100 w Nowym Sączu - Zawada”

2020-07-07

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej transmisji danych polegająca (...) na części działki nr 7/6 w obrębie 100 w Nowym Sączu - Zawada”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku usługowego na działkach nr: 29/1, 29/2, 29/3 w obrębie 111 w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej”

2020-07-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku usługowego na działkach nr: 29/1, 29/2, 29/3 w obrębie 111 w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu „od PGR”(...)na dz. ewid. nr 78/2, 65/2 i 450, obr. 120, w m. Nowy Sącz, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Myśliwskiej

2020-06-30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu „od PGR”(...)na dz. ewid. nr 78/2, 65/2 i 450, obr. 120, w m. Nowy Sącz, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Myśliwskiej


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego- rowu „od stawu”,(...) na dz. ewid. nr 451, obr. 120, w m. Nowy Sącz, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu

2020-06-30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego- rowu „od stawu”,(...) na dz. ewid. nr 451, obr. 120, w m. Nowy Sącz, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu