Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Wydarzenia

Nowe miejsca opieki dla dzieci w żłobku

Urząd Miasta Nowego realizuje  projekt pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 "Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym".
 


 

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród uczestniczących w projekcie:
- osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,
- osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,
- osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie miasta Nowego Sącza,
poprzez utworzenie i funkcjonowanie 63 miejsc opieki żłobkowej w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020.
 

Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.Działania projektowe przyczynią się do ułatwienia rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym oraz poprawy dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3.
 

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 4 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.
Informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać:
 - w Biurze Projektu – Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Narutowicza 6, 33-300 Nowy Sącz,
- filii Biura - Żłobek Miejski w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, 33-300 Nowy Sącz.
 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w filii Biura Projektu: Żłobku Miejskim w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, 33-300 Nowy Sącz. Szczegółowe warunki uczestnictwa zawarte są w regulaminie rekrutacji /wszystkie formularze pod tekstem/.
 

Całkowita wartość projektu:  1 091 750,40 zł;
Współfinansowanie z UE:  901 958,40 zł
Wkład własny:  189 792,00 zł
/Zdjęcie ilustracyjne: pexels.com/
 

[REGULAMIN REKRUTACJI]

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

[OŚWIADCZENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA]

[OŚWIADCZENIE OPIEKA NAD DZIECKIEM]

[OŚWIADCZENIE RODZIC SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY]


[OŚWIADCZENIE STATUS RP]

[OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA]

[OŚWIADCZENIE UTRZYMANIE ZATRUDNIENIA]


 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-11-04 08:54:19