Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Kategoria: Ukraina - pomoc

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizuje zadanie związane z wypłatą świadczenia, przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom Ukrainy, przebywającym na terenie miasta.


Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r., ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. Zalecane jest ograniczenie powtórzeń składanych wniosków np. co 20/30 dni – wniosek może być również złożony jednorazowo za pełny okres.


Osoba ubiegająca się o świadczenie na wniosku oświadcza, że:

 • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Weryfikacji podlegać będzie m.in.:

 • czy powierzchnia udzielonego zakwaterowania nie budzi wątpliwości np. powierzchnia mniejsza niż 4 m2 na 1 zakwaterowaną osobę;
 • ogólny metraż udostępniony osobom zakwaterowanym.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, dla wszystkich osób, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania stanowiąca załącznik do wniosku o świadczenie, wypełniane jest dla każdej osoby osobno.

Wniosek o świadczenie pieniężne można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59, pokój nr 1 (parter) – od dnia 28 marca 2022 r., w godzinach:

 • Poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • Wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem bezpłatnej platformy ePUAP. Wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz za pośrednictwem tradycyjnej pocztowy na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 59a, 33-300 Nowy Sącz.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

UWAGA!
Przyznanie lub wypłata świadczenia może by uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu obywatelom Ukrainy. Weryfikacja będzie prowadzona przez upoważnionych pracowników Komendy Straży Miejskiej oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:

 1.  Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2.  PESEL składającego wniosek;
 3.  Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4.  Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL lub w przypadku jego braku, rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość
 5.  Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6.  Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7.  Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8.  Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9.  Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10.  Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11.  Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wzory dokumentów:

content/resources/aktualnosci/2022/05/Oświadczenie RODO.pdf

content/resources/aktualnosci/2022/05/Oświadczenie o dacie przekroczenia granicy RP.pdf

content/resources/aktualnosci/2022/05/kartapobytu.pdf

content/resources/aktualnosci/2022/05/40wniosek.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2022-03-25 12:12:43