Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Szkolenia

 

Zakładanie własnej działalności gospodarczej

Data:

1 sierpnia 2016 roku - 31 lipca 2019 roku

Podmiot świadczący usługę:

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji:

 • Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 • Sądecka Izba Gospodarcza
 • Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Uczestnicy szkolenia:

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie dla 600 osób (coaching, szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne):

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie)
 • kobiety

Miejscowość:

 Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski oraz nowosądecki

Kontakt:

Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 99 164
kom. 667 005 974

Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice
kom. 605 233 175

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa
kom. 605 233 578

Szczegółowe informacje:

 www.mojszeftoja.pl

 

wróć
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - bezpłatne kursy i szkolenia

Cel:

finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
   

Podmiot świadczący usługę:

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy                                                      

Okres świadczenia usługi:

2019 rok

Dla kogo:

Priorytety wydatkowania środków KFS na 2019 rok:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Priorytety wydatkowania rezerwy KFS:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Kontakt:

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 92 82, fax 18 448 93 13
e-mail:  sup@sup.nowysacz.pl

Źródło:

supnowysacz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


wróć

BHP w sektorze MŚP

Data:

na bieżąco

Podmiot świadczący usługę:                         

Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług

Uczestnicy szkolenia:

nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

Miejscowość:

Nowy Sącz i okolice

Kontakt:

Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług
Rynek 10, Nowy Sącz
tel. 18 443 77 15

Szczegółowe informacje:

www.kongregacjakupiecka.com.pl


wróć