Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Szkolenia

 

Zakładanie własnej działalności gospodarczej

Data:

1 sierpnia 2016 roku - 31 lipca 2019 roku

Podmiot świadczący usługę:

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji:

 • Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 • Sądecka Izba Gospodarcza
 • Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Uczestnicy szkolenia:

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie dla 600 osób (coaching, szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne):

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie)
 • kobiety

Miejscowość:

 Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski oraz nowosądecki

Kontakt:

Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 99 164
kom. 667 005 974

Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice
kom. 605 233 175

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa
kom. 605 233 578

Szczegółowe informacje:

 www.mojszeftoja.pl

 

wróć
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - bezpłatne kursy i szkolenia

Cel:

finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
   

Podmiot świadczący usługę:

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy                                                      

Okres świadczenia usługi:

2019 rok

Dla kogo:

Priorytety wydatkowania środków KFS na 2019 rok:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Priorytety wydatkowania rezerwy KFS:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Kontakt:

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 92 82, fax 18 448 93 13
e-mail:  sup@sup.nowysacz.pl

Źródło:

supnowysacz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


wróć

BHP w sektorze MŚP

Data:

na bieżąco

Podmiot świadczący usługę:                         

Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług

Uczestnicy szkolenia:

nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

Miejscowość:

Nowy Sącz i okolice

Kontakt:

Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług
Rynek 10, Nowy Sącz
tel. 18 443 77 15

Szczegółowe informacje:

www.kongregacjakupiecka.com.pl


wróć