Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Dotacje

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Cel:                      

Podejmowanie działalności gospodarczej

Podmiot udzielający             pożyczek:

Sądecki Urząd Pracy

Okres świadczenia usługi:

na bieżąco

Dla kogo:

osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy

Kontakt:

Sądecki Urząd Pracy
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 91 10

Szczegółowe informacje:

Dotacje w pierwszej kolejności kierowane są do osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w sferze produkcji i usług, a następnie w dziedzinie handlu. Dotacja nie jest przyznawana na działalność w zakresie:

 • handlu obwoźnego oraz prowadzonego w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych;
 • akwizycji;
 • gier hazardowych;
 • kantorów i lombardów;
 • agencji towarzyskich;
 • różnego rodzaju działalności sezonowej.

Wysokość pomocy: maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych osobie bezrobotnej środków nie może przekraczać 4-krotności  przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do już istniejącej spółdzielni socjalnej.
Warunki otrzymania dotacji przez osobę bezrobotną:

 • w okresie 12 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku o dotację nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;

 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych, bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dotację;

 • nie zawiesi wykonywania działalności gospodarczej przez okres kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia jej rozpoczęcia;

 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa
  gospodarcze;

 • spełnia warunki do otrzymania pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

www.sup.nowysacz.pl

 


Projekt "Mój szef to ja! II"                  

Cel:                      

Podejmowanie działalności gospodarczej

Podmiot udzielający             wsparcia:

Realizatorami projektu są:

 • Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 • Sądecka Izba Gospodarcza
 • Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Okres świadczenia usługi:

maj 2018 roku - maj 2021 roku

Dla kogo:

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie dla 585 osób.

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie)
 • kobiety

Kontakt:

Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 99 164
kom. 667 005 974

Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice
kom. 605 233 175

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa
kom. 605 233 578

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 23 568

Szczegółowe informacje:

Projekt przewiduje wsparcie dla 585 osób w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia) oraz wsparcie pomostowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie szkolenia i doradztwa.
Monitoring/kontrola wydatkowania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 18 miesięcy.
www.mojszeftoja.pl


wróć