Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Dotacje

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Cel:                      

Podejmowanie działalności gospodarczej

Podmiot udzielający             pożyczek:

Sądecki Urząd Pracy

Okres świadczenia usługi:

na bieżąco

Dla kogo:

osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy

Kontakt:

Sądecki Urząd Pracy
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 91 10

Szczegółowe informacje:

Dotacje w pierwszej kolejności kierowane są do osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w sferze produkcji i usług, a następnie w dziedzinie handlu. Dotacja nie jest przyznawana na działalność w zakresie:

 • handlu obwoźnego oraz prowadzonego w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych;
 • akwizycji;
 • gier hazardowych;
 • kantorów i lombardów;
 • agencji towarzyskich;
 • różnego rodzaju działalności sezonowej.

Wysokość pomocy: maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych osobie bezrobotnej środków nie może przekraczać 4-krotności  przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do już istniejącej spółdzielni socjalnej.
Warunki otrzymania dotacji przez osobę bezrobotną:

 • w okresie 12 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku o dotację nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;

 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych, bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dotację;

 • nie zawiesi wykonywania działalności gospodarczej przez okres kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia jej rozpoczęcia;

 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa
  gospodarcze;

 • spełnia warunki do otrzymania pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

www.sup.nowysacz.pl

 


                                                                                                          

Cel:                      

Podejmowanie działalności gospodarczej

Podmiot udzielający             pożyczek:

Realizatorami projektu są:

 • Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 • Sądecka Izba Gospodarcza
 • Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Okres świadczenia usługi:

1 sierpnia 2016 roku - 31 lipca 2019 roku

Dla kogo:

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie dla 525 osób.

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie)
 • kobiety

Kontakt:

Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 99 164
kom. 667 005 974

Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice
kom. 605 233 175

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa
kom. 605 233 578

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 23 568

Szczegółowe informacje:

Projekt przewiduje wsparcie dla 525 osób w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia) oraz wsparcie pomostowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie szkolenia i doradztwa.
Monitoring/kontrola wydatkowania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 18 miesięcy.
www.mojszeftoja.pl


wróć