Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

LI Sesja Rady Miasta - 19 października 2021 r., godz. 14:00, II część - LI Sesja Rady Miasta - 26 października 2021 r., godz. 15:00

 
LI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 19 października 2021 r., o godz. 14.00
w zdalnym trybie obradowania

II część - LI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 26 października 2021 r., o godz. 15.00
w zdalnym trybie obradowania

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 699 wraz z autopoprawką.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 700 wraz z autopoprawką.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/587/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 września 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu - druk nr 712.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - druk nr 709.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - druk nr 710.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2022 roku - druk nr 697.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 - druk nr 698.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A. - druk nr 701.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus - druk nr 702.

  II część LI Sesji Rady Miasta
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 703.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - druk nr 704.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/258/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza - druk nr 706.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 705 wraz z autopoprawką. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez miasto Nowy Sącz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - druk nr 707.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 20. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
 21. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.
 22. Zamknięcie Sesji.

* projekty uchwał, które zostały pogrubione, wprowadzono do porządku obrad LI Sesji RM w dniu 19 października 2021 r.

Autor: -
Dodano: 2021-10-12 13:11:58