Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XLV Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2021 r., godz. 14:00

XLV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 27 kwietnia 2021 r., o godz. 14.00
w zdalnym trybie obradowania

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII i XLIV Sesji Rady Miasta.
 5. „Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta
  Nowego Sącza na lata 2016 - 2020”
  - sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2020.
 6. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020.
 7. Sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2020 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
 8. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 - 2020 w mieście Nowy Sącz”.
 9. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020”.
 10. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 - 2022”.
 11. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2020 - 2022”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 dla Miasta Nowego Sącza” druk nr 560.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - druk nr 574.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 568.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 569.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 531.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 561.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 562.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 563.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej - druk nr 564.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen za usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowym Sączem - druk nr 565.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej krajowej nr 75 ul. Tarnowskiej (na odcinku od ul. Wincentego Witosa do ul. Bulwar Narwiku) w mieście Nowy Sącz - druk nr 570.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych nr 1602K ulicy Wincentego Witosa i nr 1592K ulicy Nowochruślickiej na terenie miasta Nowego Sącza - druk nr 571.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych krajowych: ul. Wincentego Witosa, ul. Janusza Pieczkowskiego i ul. Nowochruślickiej w mieście Nowy Sącz - druk nr 572.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza - druk nr 566.
 26. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowy Sącz na lata 2014 - 2016 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017 - 2020” za lata 2018 - 2020.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowego Sącza na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2030” - druk nr 567.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania i udostępniania Amfiteatru w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu - druk nr 573.
 29. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
 30. Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza dotycząca funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
 31. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.
 32. Zamknięcie Sesji.

Autor: -
Dodano: 2021-04-20 16:20:59