Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XLIV Sesja Rady Miasta - 23 marca 2021 r., godz. 15:00

 XLIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 23 marca 2021 r., o godz. 15.00
w zdalnym trybie obradowania

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX, XL, XLI oraz XLII Sesji Rady Miasta.
 5. Roczne sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w roku 2020.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowym Sączu za rok 2020.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Nowego Sącza za rok 2020.
 9. Informacja na temat sytuacji awaryjnej wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji kanalizacji sanitarnej przez Spółkę NOVA Sp. z o.o. w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych ze składowiska odpadów przy ul. Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 513.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku - druk nr 542.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na podłączeniu istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych występujących na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza - druk nr 530.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2021 roku - druk nr 543.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne” - druk nr 551.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 552.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 553.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 532.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 533.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 548.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 549.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 550.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 547.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/301/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 55” - druk nr 544.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Sądecki Obszar Funkcjonalny - druk nr 534.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2021 - 2022 - druk nr 545.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/375/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 września 2020 roku, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów - druk nr 546.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza -druk nr 554.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza - druk nr 537.
 29. Dyskusja na temat spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.
 30. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
 31. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.
 32. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2021-03-16 14:46:48