Poniedziałek, 10 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Izydor, Antonin, Jan


Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XL Sesja Rady Miasta - 26 stycznia 2021 r., godz. 14:00

XL Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 26 stycznia 2021 r., o godz. 14.00
w zdalnym trybie obradowania


Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 1. Otwarcie Sesji
   
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
   
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
   
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta.
   
 5. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.
   
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
   
 7. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza za rok 2020.
   
 8. Przedstawienie Planu Pracy Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2021.
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 - druk nr 511.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 512.
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 505.
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 506.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Mój szef to ja, mój szef ma POWER” - druk nr 507.
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 - druk nr 461 wraz z autopoprawką.
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 500.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 501.
   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej druk nr 502.
   
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 503.
   
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 504.
   
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu - druk nr 498.
   
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Miasto Nowy Sącz z innymi powiatami w zakresie wydawania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - druk nr 499.
   
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu, ul. J. Długosza 2 w Miejskie Przedszkole nr 8 w Nowym Sączu, ul. J. Długosza 2 oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Sączu, ul. J. Długosza 2 - druk nr 495.
   
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu, ul. Gen. Grota Roweckiego 15 w Miejskie Przedszkole nr 9 w Nowym Sączu, ul. Gen. Grota Roweckiego 15 oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Nowym Sączu, ul. Gen. Grota Roweckiego 15 - druk nr 496.
   
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu, ul. Władysława Broniewskiego 5 w Miejskie Przedszkole nr 12 w Nowym Sączu, ul. Władysława Broniewskiego 5 oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Nowym Sączu, ul. Władysława Broniewskiego 5 - druk nr 497.
   
 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza - druk nr 508.

 26. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
   
 27. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.
   
 28. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2021-01-19 14:45:32