Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 
 

Przejrzysta Polska dla Nowego Sącza

7 listopada 2008 r. Urząd Miasta Nowego Sącza, jako jedyny z Małopolski, a jeden z 15 samorządów w  Polsce, otrzymał odnawialny Certyfikat Przejrzystej Polski 2008-2010. zyskując tym samym potwierdzenie zrealizowania wszystkich wymaganych zadań.

 

Adresatem Akcji Społecznej Przejrzysta Polska są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Receptą na wzrost skuteczności i uczciwości jest kierowanie się przez władze lokalne w swoich działaniach 6 zasadami dobrego rządzenia: przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości oraz braku tolerancji dla korupcji.
Przypomnijmy, że to kolejne wyróżnienie po wczesniej otrzymanym Certyfikacie ISO 9001:2000.
W uroczystości wręczenia certyfikatów wzięło udział ok. 80 reprezentantów samorządów gminnych i powiatowych z całej Polski, a także zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów. Wśród prelegentów głos zabrali, m.in. prof. Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz prof. Michał Kulesza, Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

16 listopada 2007 w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które z sukcesem zakończyły Program Przejrzysta Polska Forum 2007.

W imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka Certyfikat Przejrzystej Polski potwierdzający spełnienie wszystkich tegorocznych kryteriów Programu - odebrał Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemów Zarządzania Jakością Wojciech Piech, odpowiedzialny za realizację Programu Przejrzysta Polska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.

W ramach tego etapu Programu przeprowadzony został audyt 108 zadań wdrożonych w ramach Akcji Masowej Przejrzysta Polska. Do udziału w spotkaniu zostało zaproszonych 47 samorządów z całej Polski, w tym Urząd Miasta Nowego Sącza jako jeden z dwóch w Małopolsce. Podczas spotkania zostały podsumowane wyniki Programu, ale także zaprezentowany został nowy Model Przejrzystej Polski. Wnioski z audytu były podstawą do zmian w definicji zadań w ramach Modelu.


 

   

 

Forum Przejrzysta Polska

Projekt "Przejrzysta Polska" wywołał duże zainteresowanie środowiska samorządowego. Niebieski kryształ - logo akcji - stał się rozpoznawalnym symbolem dążenia do poprawy funkcjonowania samorządu i jakości komunikacji z mieszkańcami według 6 zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości, rozliczalności. Do każdej z zasad przypisane były konkretne zadania (w tym zadania obowiązkowe, które najlepiej definiowały daną zasadę).

W zasadniczej fazie akcji w 2005 roku wzięło udział blisko 800 gmin i powiatów. Ponad 400 z nich wdrożyło zadania obowiązkowe i ukończyło tym samym projekt, co zostało potwierdzone specjalnym certyfikatem. Blisko 200 samorządów z grupy laureatów zdecydowało się wdrażać kolejne zadania w ramach kontynuacji akcji w 2006 roku. Ponad 120 z nich ukończyło kontynuację (w tym Urząd Miasta Nowego Sącza).

Pomysłodawcy przedsięwzięcia - Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja im. S. Batorego, Gazeta Wyborcza, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy - postanowili w odpowiedzi na postulaty samorządów kontynuować wsparcie dla laureatów programu.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej dzięki dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności stworzyła Forum Przejrzysta Polska - platformę współpracy skupiającą najbardziej aktywne, najbardziej zaawansowane we wdrażaniu 6 zasad akcji samorządy.

Forum jest kolejnym trwałym rezultatem programu przyczyniającym się do doskonalenia jego efektów przede wszystkim poprzez okazję do wymiany doświadczeń między uczestnikami na gruncie szeroko rozumianej przejrzystości.

Ponadto w wyniku działań Forum stworzone zostało narzędzie do audytu wewnętrznego - oceny skuteczności i weryfikacji mechanizmów poprawiających funkcjonowanie samorządów wdrożonych przez uczestników akcji.

Uczestnicy Forum pod kierunkiem ekspertów dokonują przeglądu stosowania procedur wypracowanych w ramach akcji i tworzą narzędzia ich weryfikacji - rekomendacje, jakie działania podjąć, aby doskonalić efekty projektu. Po upowszechnieniu będą one mogły być stosowane także przez uczestników akcji nie będących członkami Forum. W myśl planów organizatorów Forum stopniowo będzie spełniać funkcję grupy benchmarkingowej, z którą pozostałe samorządy będą mogły się porównać i z dorobku której będą mogły czerpać.

Urzędnicy i radni samorządów należących do Forum mogą korzystać z bieżącego wsparcia ekspertów w postaci konsultacji oraz dodatkowych szkoleń m.in. na temat etyki, obsługi interesantów, pracy zespołowej oraz zarządzania zmianą. Forum nie służy zatem wyłącznie podniesieniu prestiżu jego uczestników, ale także wzmocnieniu potencjału organizacyjnego samorządów z korzyścią dla społeczności lokalnej.

Działania w ramach Forum zakładają także dalsze upowszechnianie doświadczeń akcji wśród polskich samorządów, które nie brały w niej udziału oraz wśród zaawansowanych samorządów innych krajów (m.in. Ukrainy, Gruzji, Bułgarii, Rumunii, Kazachstanu i krajów bałkańskich). W niektórych z tych krajów podjęto już pilotażowe działania w ramach wdrażania zasad "Przejrzystej Polski".

Forum jest także narzędziem do upowszechniania inicjatyw organizacji - pomysłodawców programu "Przejrzysta Polska".
 

Żródło: www.przejrzystapolska.pl