BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

"Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu"

 

     Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11  Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, współfinansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa.

     Przedmiotem projektu jest przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów i przestrzeni w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Teren interwencji projektowej obejmuje park oraz teren bezpośrednio z nim sąsiadujący, a łączna powierzchnia inwestycji wynosi 9,7 ha.
Efektem procesu rewitalizacji będzie ponowne zagospodarowanie terenu i stworzenie stref o różnej funkcji: społecznej, kulturalnej, rekreacyjnych i turystycznej. Powstaną: infrastruktura dla komunikacji, w tym drogi dojazdowe z parkingami, alejki parkowe z oświetleniem, elementy małej architektury, amfiteatr, pawilon parkowy, place zabaw dla dzieci, pętla gimnastyczna wyposażona w elementy do ćwiczeń, plac wodny, plac manewrowy i przystanki komunikacji.
Wykonana zostanie modernizacja amfiteatru jako nowo ukształtowana formacji ziemno - żelbetowej z wtopioną widownią podzieloną na trzy główne sektory, terenowymi schodami widokowymi, sceną wraz z zapleczem oraz blokiem toalet dla użytkowników amfiteatru i parku, całościowe zadaszenie wraz z przedpolem w postaci kolebkowej konstrukcji stalowej, przekrytej membraną. Amfiteatr wraz z projektowanymi w obrębie parku elementami małej architektury stanowi spójne pod względem architektonicznym rozwiązanie, a cały układ wpisany zostanie w obszar zieleni parkowej. Zastosowane rozwiązania cechują wysokie walory estetyczne i użytkowe oraz nowatorskie w skali subregionalnej rozwiązania. Projekt zakłada kompleksową modernizację przestrzeni wraz z elementami infrastruktury, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.
Celem bezpośrednim projektu jest promowanie włączenia społecznego mieszkańców poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych realizowanych na obszarze wysokiej jakości przestrzeni publicznej.


Całkowita wartość Projektu: 53 092 480,95 zł

Wysokość dofinansowania ze środków UE oraz BP: 29 901 527,30 zł

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu:  luty 2021r.
 

Autor: -
Dodano: 2018-11-05 11:57:51