BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Wykonano kolejne prace związane z modernizacją budynku DPS przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu.

Wykonano kolejne prace związane z modernizacją budynku DPS przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu. W miesiącu wrześniu zakończył się kolejny etap robót budowlanych obejmujących zmianę funkcjonalności budynku DPS - modernizację obiektu wraz
z remontem ogrodzenia. Prace zostały sfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu realizowanego przez ROPS w Krakowie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” projektu realizowanego przez Miasto Nowy Sącz
pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159
w Nowym Sączu”.

W ramach projektu prowadzone są także specjalistyczne szkolenia dla personelu bezpośrednio zajmującego się podopiecznymi Domu. Obecnie zrealizowano kolejny moduł szkoleniowy pt. „Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”.

Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości i dostępności usług opieki społecznej w województwie małopolskim wpływający na zabezpieczenie regionu pod kątem odpowiednich działań społecznych i wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej w regionie. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy z zakresu pomocy społecznej na obszarze całego województwa w dłuższej perspektywie czasowej.
Cel główny projektu, zdefiniowany został jako: podniesienie standardu świadczonych usług społecznych poprzez doposażenie i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, warunkujące poprawę efektywności i skuteczności działania DPS.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich:
1. Poprawa jakości, zakresu i dostępności usług świadczonych przez DPS.
2. Poprawa warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS oraz podniesienie komfortu pracy personelu medycznego placówki.
3. Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w placówce.

Rezultatami niemierzalnymi w ramach projektu będą:
• poprawa warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS
• podniesienie standardu infrastruktury lokalowej w DPS oraz poprawienie komfortu korzystania z wyremontowanych pomieszczeń,
• podniesienie komfortu pracy personelu medycznego i merytorycznego,
• zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywającym w placówce,
• zwiększenie oferty świadczonych usług społecznych,
• podniesienie kwalifikacji  personelu DPS,
• zagwarantowanie właściwej opieki i rehabilitacji mieszkańcom DPS (dotychczasowa terapia zajęciowa odbywa się w pomieszczeniach z barierami architektonicznymi),
• dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 


 

Autor: -
Dodano: 2014-09-29 09:28:46