BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Kolejny etap prac w Domu Pomocy Społecznej

Trwają dalsze prace remontowe związane z realizacją projektu dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowskiej 159. Prace zostały sfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu realizowanego przez ROPS w Krakowie "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" projektu realizowanego przez Miasto Nowy Sącz pn. "Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu".
 

W ramach podjętych prac do chwili obecnej wykonano:

 • wymianę nawierzchni od ul. Nawojowskiej do budynku H;
 • wymianę nawierzchni od budynku H do budynku I (trylinka);
 • wymianę nawierzchni od budynku H do budynku C (roboty ziemne, wykonanie koryta pod  konstrukcję nawierzchni, nawierzchnie);
 • wykonano boisko trawiaste;
 • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową;
 • wykonano remonty pomieszczeń sanitarnych;
 • wymieniono ogrodzenie.

Obecnie trwają prace związane z remontem budynku związane z adaptacją obiektu na cele rehabilitacyjne.

W ramach projektu przeprowadzono także cykl szkoleń dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w pracę z podopiecznymi, które pozwoliły na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

 

 

Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości i dostępności usług opieki społecznej w województwie małopolskim wpływający na zabezpieczenie regionu pod kątem odpowiednich działań społecznych i wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej w regionie. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy z zakresu pomocy społecznej na obszarze całego województwa w dłuższej perspektywie czasowej.

Cel główny projektu, zdefiniowany został jako: podniesienie standardu świadczonych usług społecznych poprzez doposażenie i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, warunkujące poprawę efektywności i skuteczności działania DPS.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich:

 1. poprawa jakości, zakresu i dostępności usług świadczonych przez DPS
 2. poprawa warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS oraz podniesienie komfortu pracy personelu medycznego placówki,
 3. podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w placówce


Rezultatami niemierzalnymi w ramach projektu będą:

 • poprawa warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS;
 • podniesienie standardu infrastruktury lokalowej w DPS oraz poprawienie komfortu korzystania z wyremontowanych pomieszczeń,
 • podniesienie komfortu pracy personelu medycznego i merytorycznego,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywającym w placówce,
 • zwiększenie oferty świadczonych usług społecznych,
 • podniesienie kwalifikacji  personelu DPS,
 • zagwarantowanie właściwej opieki i rehabilitacji mieszkańcom DPS (dotychczasowa terapia zajęciowa odbywa się w pomieszczeniach z barierami architektonicznymi),
 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Autor: -
Dodano: 2014-08-01 13:30:25