BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Przedłużony nabór do projektu pn.: „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”

 

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Miasto Nowy Sącz przedłuża nabór do projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 31 lipca 2014r. w godzinach 11:00 – 15:30 w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych przy
ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro) w Nowym Sączu.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami można pobrać w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych ul. Jagiellońska 14 (I piętro), w Biurze projektu tj. w Zespole ds. Funduszy Zewnętrznych przy ul. Rynek 5, pokój 204a, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Żywiecka 13 oraz ze strony internetowej www.nowysacz.pl/internet-na-dobry-poczatek


Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

  1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł; osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł; rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie).
  2. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności.
  3. Rodziny zastępcze.
  4. Rodzinne domy dziecka.
  5. Dzieci i młodzież ucząca się, która w roku kalendarzowym 2014 kończy od 11 do 16 lat, z bardzo dobrymi wynikami w nauce (świadectwo z czerwonym paskiem na zakończenie roku szkolnego 2013/2014), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” –  tj. 1299,07 zł. (Biuletyn Statystyczny nr 4/2014).


Warunkiem udziału w projekcie jest przynależność do jednej z w/w grup oraz:

  1. Posiadanie stałego miejsca zamieszkania oraz zameldowanie czasowe lub na pobyt stały na terenie Miasta Nowego Sącza.
  2. Brak dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym.
  3. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganą dokumentacją rekrutacyjną.

 

Autor: -
Dodano: 2014-07-15 11:19:34