Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Kategoria: Programy i granty - aktualności

„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4
E-usługi w informacji przestrzennej.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 175 866,50 złotych. Projekt realizowany będzie w latach 2016 - 2020.Wartość projektu ustalona została w oparciu o limity dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Małopolskiego, ustalone porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim oraz powiatami Małopolski dotyczącymi zasad współpracy przy realizacji projektów planowanych do dofinansowania ze środków RPO.

Środki dofinansowania przeznaczone dla Miasta Nowego Sącza wynoszą 4 025 640,70 złotych.

Beneficjenci są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego do projektu w wysokości 10%, a środki udziału własnego będą pokryte z dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego na ten cel.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1) działania w informacji przestrzennej oraz rejestrach publicznych gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, polegające na cyfryzacji zasobów geodezyjnych;

2) udostępnienie usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (e-usługi);

3) zakup niezbędnej infrastruktury informatycznej do świadczenia e-usług.

Projekt odpowiada na konieczność zmiany sposobu realizacji zadań publicznych w dziedzinie geodezji i kartografii spowodowanych gwałtownym rozwojem technik i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rozwój ten obejmuje obszary aktywności i obywateli, administracji i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia w bazach danych oraz udostępniania i wykorzystania informacji lokalizowanych przestrzennie.

Niniejszy projekt spełni potrzeby obywateli, przedsiębiorców i administracji w zakresie większej dostępności do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej i rejestrów publicznych poprzez :

- poprawę jakości map w tym wektoryzuję map ewidencyjnych stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w celu ograniczenia barier w ich udostępnianiu, obywatelom i przedsiębiorcom, w szczególności wykonawcom prac geodezyjno-kartograficznych,

- wdrożenie procesu udostępniania obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej innowacyjnych e-usług wytworzonych w oparciu o zmodernizowane dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do aktualnych, wiarygodnych i kompletnych danych oraz dokumentów gromadzonych w powiatowym rejestrze publicznym państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków EGIB (kataster nieruchomości),

- uporządkowanie rejestrów publicznych oraz zapewnienia ich interoperacyjności,

- zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,

- optymalizację wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu współcześnie dostępnych technologii informacyno-komunikacyjnych,

Dane i systemy obsługujące zbiory danych przestrzennych zmodernizowane w ramach projektu charakteryzować się będą wysoką dostępnością, niezawodnością i ciągłością działania. Ponadto powszechnością i jakością obsługi na poziomie oczekiwanym przez użytkowników a także bezpieczeństwem przetwarzania oraz właściwą ochroną przed cyberprzestępczością.

Z uwagi na to, że Powiat Nowosądecki posiada zasoby geodezyjne dla Miasta Nowy Sącz oraz wykonuje na rzecz Miasta Nowy Sącz zadania w zakresie geodezji i kartografii, zasadna jest realizacja projektu partnerskiego, w którym funkcję Lidera pełnić będzie Powiat Nowosądecki. Podstawą realizacji projektu partnerskiego jest podpisana 12 stycznia 2017r. Umowa o partnerstwie.

 

Autor: -
Dodano: 2017-03-07 09:12:24