Poniedziałek, 18 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit


Program rewitalizacji sadeckiej starówki (2008 - 2013)

 

Okładka

     Nowy Sącz doczekał się programu odmłodzenia Starego Miasta. Jego realizacja przewidziana jest do 2013 r. Do chwili uchwalenia dokumentu posługiwano się tzw. uproszczonym programem rewitalizacji, który obejmował jedynie obiekty kubaturowe w obrębie Starego Miasta, poszerzonym o bezpośrednie sąsiedztwo ciągu komunikacyjnego: Aleje Wolności – Batorego. W jego ramach przeprowadzono m. in. adaptację żłobka na Plantach na siedzibę Nowosądeckiej Malej Galerii, odremontowano Miejski Ośrodek Kultury i kamienicę przy ul. Szwedzkiej 2 (z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych), budynek szkoły podstawowej nr 2, Plac 3 Maja i ul. Jagiellońską. Wymieniono też i zmodernizowano oświetlenie uliczne (240 punktów świetlnych).

 Widok ulicy Jagiellońskiej

     Nowy program, opracowany przez Firmę Doradczą Moniki Maziarki z Tarnowa przy konsultacji z prezesem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji Aleksandry Czyżewskiej i prof. Krzysztofem Skalskim, przewiduje wykonanie 33 projektów przestrzennych, gospodarczych i społecznych o łącznej wartości 133 mln zł. Dokument tego typu jest niezbędny przy staraniach samorządów o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy UE (ściślej: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) na odnowienie zdegradowanych społecznie i ekonomicznie dzielnic miejskich.
Na planowanym do rewitalizacji terenie (15,6 ha) znajduje się 40 ulic i 29 obiektów zabytkowych.
      Gospodarze miasta zastrzegają, że program jest otwarty i będzie poddawany systematycznej, okresowej analizie oraz – w razie potrzeby – aktualizacji.


      Celem tych wszystkich zamierzeń jest poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury kubaturowej i przestrzennej, usprawnienie ruchu kołowego (modernizacja dróg i parkingów), rozwój turystyki, przedsiębiorczości, poprawa wizerunku i bezpieczeństwa Starego Miasta, złagodzenie bezrobocia, wyrównanie szans dzieci i młodzieży (znajdujących się w grupie ubóstwa i wykluczenia).
     Autorzy opracowania zwracają uwagę np. na niekorzystną tendencję: niedostatek placówek rozrywkowych, gastronomicznych, hotelarskich w stosunku np. do sieci instytucji (choćby banków), które są nieczynne w godzinach wieczornych i w dni wolne od pracy. Nic zatem dziwnego, że centrum miasta wyludnia się, zamiast przyciągnąć sądeczan i turystów. W ostatnich czterech latach dynamika wzrostu liczby turystów dla Nowego Sącza wynosi 2,4 proc, a dla Małopolski – ponad 7 proc.
      Realizacja programu rewitalizacji wykracza poza jedną, czy nawet dwie kadencje samorządu. Sukces zależeć będzie od kreatywności i determinacji włodarzy miasta i ich zdolności do pozyskania partnerów do współdziałania i współfinansowania. Ze względu na wysokie koszty przedsięwzięć rewitalizacyjnych pożądana jest współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym.


10 projektów przestrzennych na łączny koszt ok. 108,2 mln zł

 1. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza, Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej oraz budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu (szacunkowy koszt: 13,6 mln zł);
 2. Utworzenie „Europejskiego Salonu Mediów Dziecięcych” (szacunkowy koszt: 15,5 mln zł);
 3. Uporządkowanie Starego Miasta (szacunkowy koszt: 11 mln zł);
 4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Placu Słowackiego tzw. Rynek Maślany (szacunkowy kosz: 30 mln zł);
 5. Rewaloryzacja Plant (szacunkowy koszt 1 mln zł);
 6. Renowacja Ratusza  (szacunkowy koszt: 3,2 mln zł);
 7. Rozbudowa Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ – Małopolska Galeria Sztuki „Na Bursztynowym Szlaku” o kubaturze 11 tys. m3 (szacunkowy koszt: 15,6 mln zł);
 8. Likwidacja parkingu na ul. Piotra Skargi i utworzenie drugiego pasa ruchu (ok. 330 tys. zł);
 9. Przebicie (700 m) z ul. Mickiewicza do Bulwaru Narwiku (szacunkowy koszt: 8,5 mln zł);
 10.  Remonty kamienic wspólnot mieszkaniowych (szacunkowy koszt: 9,5 mln zł), pilnych i koniecznych napraw wymaga co najmniej 30 budynków;
 

8 projektów gospodarczych na łączną kwotę ok. 0,9 mln zł

 1. Stworzenie bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru (szacunkowy koszt: 700 tys. zł);
 2. Opracowanie Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2009-2011 (szacunkowy koszt: 15 tys. zł);
 3. Utworzenie Punktu Obsługi Inwestora (szacunkowy koszt: 50 tys. zł);
 4. Promocja przedsiębiorczości na obszarze rewitalizowanym (szacunkowy koszt 100 tys. zł);
 5. Usprawnienie obsługi administracyjnej przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej;
 6. Opracowywanie cyklicznych raportów o stanie sądeckich przedsiębiorców (koszty własne wydziału);
 7. Coroczna emisja poradnika dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – firma, osoby fizyczne, i spółka cywilna (szacunkowy koszt: 10 tys. zł);
 8.  Nowy produkt turystyczny – szlak turystyczny na ciągu pieszym ulic: Jagiellońska – Szwedzka – Wałowa (szacunkowy koszt: 32 tys. zł);
 

15 projektów społecznych na łączną kwotę ok. 12,2 mln zł

 1. Utworzenie Biura Porad Obywatelskich na obszarze rewitalizowanym (szacunkowy koszt: 936 tys. zł);
 2.  Zadania społeczne planowane do realizacji przez Sądecki Urząd Pracy dotyczące:    ♦ zapobiegania zjawisku bezrobocia (szacunkowy koszt: 1,1 mln zł);
  ♦ rozwijania postaw przedsiębiorczych (szacunkowy koszt: 384 tys. zł);
  ♦ wsparcia pracodawców (szacunkowy kosz: 552 tys. zł)
  ♦ pomocy osobom młodym w wejściu na rynek pracy (szacunkowy koszt 330 tys. zł)
  ♦ reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego (szacunkowy koszt: 3,7 mln zł);
  ♦ zatrudnienia wśród osób powyżej 45 roku życia (szacunkowy koszt: 970 tys. zł)
  ♦ wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy (szacunkowy koszt 65 tys. zł);
 3. „Razem znaczy więcej” (szacunkowy koszt: 190 tys. zł);
 4. Utworzenie Klubu Młodzieżowego na Starówce pod nazwą: PM-QN (szacunkowy koszt 250 tys. zł);
 5. „Studio Nagrań”. Integracyjne warsztaty muzyczne (szacunkowy koszt: 200 tys. zł);
 6. „Razem znaczy więcej – bezpieczne wakacje”: organizacja wypoczynku letniego (szacunkowy koszt: 40 tys. zł);
 7. „Akademia wspierania rodziny” (szacunkowy koszt: 1,1 mln zł);
 8. Utworzenie „Centrum usług społeczno – doradczych na Starówce” (szacunkowy koszt: 800 tys. zł);
 9. Utworzenie punktu przedszkolnego na Starówce dla dzieci z rodzin z dysfunkcjami społecznymi (szacunkowy koszt: 1,5 mln zł).

Widok na plac 3-go Maja