Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Program Ochrony Środowiska

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1219, ze zm.) Uchwałą nr XLV/505/202l Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2021 roku, został przyjęty "Program Ochrony Środowiska dla miasta Nowego Sącza na lata 2021 -2024 z perspektywą na lata 2025 - 2030”.  (dalej POŚ)

POŚ został sporządzony w celu określenia aktualnego stanu środowiska, wskazania celów środowiskowych, a także wyznaczenia zadań umożliwiających ich realizację w perspektywie wieloletniej. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247) uzgodniono brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie. Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego (Uchwała Nr 377/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r.).