Wtorek, 28 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba


Prawo Lokalne:

Usługi komunalne

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/559/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wystąpienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu bieżące utrzymanie, udrożnienie, oczyszczenie oraz regulacje koryt rzek, potoków i cieków wodnych w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/560/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami na terenie Miasta Nowego Sącza

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/414/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r.

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/408/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/368/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/342/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/343/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/299/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2020 roku

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/295/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/258/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/260/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/259/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/208/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2019-08-02
UCHWAŁA NR XVIII/187/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/48/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/651/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza"

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/628/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza"

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/598/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia wejścia taryfy w życie do dnia 31 grudnia 2018 r.

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/581/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/552/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r., w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/552/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/427/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/393/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/392/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/364/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/344/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2017 roku

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/326/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu na lata 2017 - 2021

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/239/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2016 roku

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/227/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie

2015-09-15
Uchwała Nr XV/148/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/113/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/591/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2014 roku.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/501/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2013-06-25
Uchwała Nr L/488/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2013-06-17
Uchwała Nr XLIX/479/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/455/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/436/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/439/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/438/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/437/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/435/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/429/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2013 roku.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/406/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/401/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2012-12-12
Uchwała Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/386/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/365/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/370/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów położonej w Gminie Chełmiec.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/368/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/367/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/366/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/336/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia od Wojewody Małopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/245/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2012 roku.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/124/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/741/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/727/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację zadania pn.: „Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/707/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2010 na wydatki związane z opłatą roczną za użytkowanie gruntu pokrytego wodą.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/261/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "Sądeckie Wodociągi" na lata 2008-2012

2007-02-20
Uchwała Nr VI/71/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2007-02-20
Uchwała Nr VI/75/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXII/912/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r dotyczącej przekazania składników majątkowych Spółce Sądeckie...

2005-12-30
Uchwała Nr LVII/698/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza.

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/427/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie porozumienia między Miastem Stary Sącz, a Miastem Nowy Sącz, o wspólnym finansowaniu kosztu opracow. dokumentacji technicznej kolektora sanitarnego ...

2003-03-18
Uchwała Nr VIII/72/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2003r. w sprawie: ustalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza".